Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. EZMATIC streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruik van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de winkel of showroom in het kader van opstellen van offertes en de uitvoering van orders. Dat kunnen persoons- of bedrijfsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
* Bedrijfsgegevens
* NAW gegevens
* Geslacht
* E-mailadressen
* Telefoonnummers
* Gegevens betreffende uw offerteaanvraag of geplaatste orders
* Naam van uw bank
* Betalingsgegevens
* Tijdstip van uw eventuele afspraak
Wij gebruiken uitsluitend anonieme gegevens voor statistische doeleinden als Google Analytics.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
* Het aanmaken van uw account om u als cliënt in te schrijven
* Het inloggen op uw eventuele account
* het bijhouden van uw orderdossier
* Het inplannen van een afspraak
* Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
* Het verbeteren van onze dienstverlening
* het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijk verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard zoals het fiscaal verplicht is om de boekhouding te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende maatregelen getroffen.
* Binnen EZMATIC hebben we een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd
* We maken elke dag een back-up 
* We hebben up-to-date software met licenties
* We hebben een servicecontract met een erkend IT-bedrijf
* We hebben een inbraak alarmsysteem welke is doorgeschakeld naar een alarmcentrale, welke een erkend beveiligingsbedrijf met een snelle responstijd aanstuurt bij een alarmmelding

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies
Wij maken voor het functioneren van onze websites geen gebruik van cookies.
In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen met ons telefoonnummer welke op deze website staat. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indien bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt  u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht om voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookie-verklaring? Dan kunt u hierover contact opnemen via de contactgegevens zoals deze onderaan de website staan vermeld. 

Harm Martens 
Functionaris gegevensbescherming EZMATIC